Skip to main content

தமிழ் இலக்கணச் சொற்களுக்கு ஆங்கிலம்

எழுத்து - Letter

முதல் எழுத்து – Primary letter

சார்பு எழுத்து – Secondary letter

உயிர் – Vowels

மெய் – Consonants

ஆய்தம் – Guttural

குறில் – Short Letters

நெடில் – Long letters

அளபெடை – Prolongation of letters, Protraction

சுட்டெழுத்து – Demonstrative letters

அண்மைச் சுட்டு – Proximate demonstratives

சேய்மைச் சுட்டு – Remote demonstratives

வினாவெழுத்து – Interrogative letters

இன எழுத்து – Kindred letters

வல்லினம் – Hard Consonants

மெல்லினம் – Soft Consonants

இடையினம் – Medial Consonants

உயிர்மெய் – Vowel-Consonants

குற்றியலுகரம்- Shortened

குற்றியலிகரம் – Shortened

பெயர்ச்சொல் – Noun

வினைச்சொல் – Verb

இடைச்சொல் – Interjection, Conjunction, Particles and Adjuncts

உரிச்சொல் – Adjective and Adverb

பொருட் பெயர் – Names of things

இடப்பெயர் – Names of places

காலப் பெயர் – Names of times

சினைப் பெயர் – Names of parts or the organs of the body

குணப் பெயர் – Names of quality

பண்புப் பெயர் – Abstract Nouns

தொழிற் பெயர் – Verbal Nouns

வினாப் பெயர் – Interrogative Nouns

இடுகுறிப் பெயர் – Conventional Nouns – Arbitraries

காரணப் பெயர் – Casual Noun

காரண இடுகுறிப் பெயர் – Casual noun used as a Coventional Noun

பொதுப்பெயர் – Epincene, Common or generic Names

ஆகுபெயர் – Metaphor, Metonymy, Synecdoche

ஆக்கப் பெயர் – Optional

வினையாலனையும் பெயர் – Conjugated Nouns, Inflectional Nouns

எழுவாய் – Subject

பயனிலை – Predicate

செயப்படு பொருள் – Objective force

உயர்தினை – Personal class

ஆஃறினை – Impersonal class

ஆண்பால் – Masculine Gender

பெண்பால் – Feminine Gender

பலர்பால் – Masculine plural and Feminine plural

ஒன்றன்பால் – Neuter Singular

பலவின்பால் – Neuter plural

ஒருமை – Singular

பன்மை – Plural

தன்மை – First person

முன்னிலை – Second person

படர்க்கை – Third Person

முதல் வேற்றுமை – Nominative case

இரண்டாம் வேற்றுமை – Acuusative case

மூன்றாம் வேற்றுமை – Instrumental case

நான்காம் வேற்றுமை – Dative case

ஐந்தாம் வேற்றுமை – Ablative case

ஆறாம் வேற்றுமை – Genitive case

ஏழாம் வேற்றுமை – Locative case

எட்டாம் வேற்றுமை – Vocative case

அண்மை விளி – Proximate vocative case

சேய்மைவிளி – Remote Vocative Caseவேற்றுமைப் புணர்ச்சி – Casal combination

அல்வழிப் புணர்ச்சி – Combination with all other parts of speeches, but nouns in one of the Cases from 2 to 7

இயல்பு – Natural

விகாரம் – Change

தோன்றல் – Reduplication, Augmentation

திரிதல் – Changing, Permutation

கெடுதல் – Dropping, Omission

பகுபதம் – Derivative or divisible word

பகாப்பதம் – Primitive or Indivisible word, Radice, Root

பதப்புணர்ச்சி – Combination of words

உருபு புணர்ச்சி – Combination of casal Particles

பகுபத உறுப்புகள் – The elements of members of divisible word

நிலை மொழி  – Standing or Preceding word

வருமொழி – Following word

பா – Poems

பாவினம் – Varities of stanza

அசை – Syllable

சீர் – A metrical foot

வழக்கு – Usage. Acceptation

மரூஉ – A contraction, or coined word, that is term, or word used by great or leraned men though not formed by grammatical rule

இடக்கரடக்கல் – anm occult, a Figurative expression

மங்கலம் – Euphemism

குழூஉகுறி – Cant, or form of speaking peculiar to a certain body of men

தளை – Junction or the Connecting of metrical feet with each other

அடி – Metrical line

தொடை –  Consonance of lines in stanza

எதுகை – Rhyme

மோனை – Alliteration

அணி – Rheoterical figure

அடைமொழிகள் – Adjuncts

போலி – Interchange of letters, Substitutes

இன்னிசை அளபெடை – Euphonic protraction

சொல்லிசை அளபெடை – Verbal protraction

சூத்திரம் – Verse

பாயிரம் – Preface

மாத்திரை – Measurement of time

பொதுப் பாயிரம் – General preface

சிறப்புப் பாயிரம் – Specual preface

உரைநடை –  Prose

முதனூல் – Original Classics

வழி நூல் – Supplemental Classics

சார்பு நூல் – Derivative Classics

Comments

Popular posts from this blog

இட ஒதுக்கீடும், திராவிட அயோக்கிய தனமும்

'பெரியார் தான் இட ஒதுக்கீடு வாங்கி தந்தார். நீங்க படிக்கிறதே அவர் போட்ட பிச்சை தான்' என்று மார்தட்டும் பெரியார் தொண்டர்களுக்கு....!!!
========================================================================

"மொழி வாரி மாநிலங்கள் பிரிந்தாலும் திராவிட நாடு கோரிக்கை அப்படியே தான் இருக்கு. அன்று சென்னை மாகாணம் என்பது ஆந்திர,கர்னாடக,மலையாள நிலங்களை உள்ளடக்கியது. இன்று அது தமிழ் நாடு என்று சுருங்கி விட்டது. இருந்தாலும் தமிழ்நாடு தான் திராவிட நாடு. எல்லை சுருக்கிருச்சு. ஆனால் கோரிக்கை மாறலை" --- பெரியார்.

ஆக, அன்றைய சென்னை மாகாணத்தில் ஆந்திர, கன்னட, கேரளா பகுதிகள் இருந்தது உண்மை. அந்த சென்னை ராஜ்தானிக்காக எடுக்கப்பட்ட சாதி பட்டியலில் நாயக்கர், மராட்டியர், சக்கிலியர், கன்னடர், மலையாளி என்று பலரும் இருந்தனர். அப்போது MBC கிடையாது. BC மற்றும் SC மட்டுமே. பின்பு மொழிவாரி மாநிலங்கள் கேட்டும் ஆந்திர, கர்னாடக, கேரளாவினர் தனி தேசிய இனங்களாக பிரிந்து சென்றனர். இருந்தாலும் தமிழர் என்ற தேசிய இனமாக எழவிடாமல் 'நாம எல்லாம் திராவிடர்' என்று திரும்பவும் காயடித்தார் பெரியார். இது விஷய…

பூம்புகார் நகரின் சிறப்பு

தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் தொடர்பான செய்திகள், தமிழ்நாட்டில் முறையாக அறிவிக்கப்படவில்லை.

1993 ஆம் ஆண்டில், இந்தியக் கடல் ஆய்வு நிறுவனம் (கோவா) மேற்கொண்ட முதல்கட்ட ஆய்வுகளிலேயே, பூம்புகார் நகரின் சிறப்பு வெளிப்பட்டது.

இந்திய அரசின் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் சில தமிழ்ப் பகைவர்களால், இந்த ஆய்வுகள் நிறுத்தப்பட்டன. பணப் பற்றாற்குறை என்று பொய் சொல்லப்பட்டது. 1990-களில், குசராத்தில் உள்ள துவாரகையை அகழ்வாய்வு செய்ய, இந்திய அரசு பல கோடிகளைச் செலவிட்டது. அப்போதெல்லாம் பற்றாக்குறை பற்றிய பேச்சு எழவில்லை. துவாரகையில் எதிர்பார்த்த சான்றுகள் கிடைக்கவில்லை.

சிந்துவெளிக்கு முந்திய நகரம் துவாரகை (கண்ணன் வாழ்ந்திருந்ததாகச் சொல்லப்படும் நகரம்) என அறிவிக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் வெற்றி பெறவில்லை.
இந்நிலையில் பூம்புகாரின் ஆய்வுகள் தமிழர்களின் தொன்மையை வெளிப்படுத்தி விடும் என்று சிலர் கருதியதின் விளைவாகவே, ஆய்வுப் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன.

மோனோலிசாவை விட அழகானவள் எங்கள்...!!

இன்றைக்குச் சரியாக நூறாண்டுக்கு முன்பு, 1905 ஜனவரி 1ஆம் தேதியன்று, விழுப்புரத்தையடுத்தப் பனைமலை கிராமத்துக்கு வந்த பிரெஞ்சுப் பேராசிரியரும், சென்னை தொல்லியல்துறை அதிகாரியு மான ழுவோ துப்ராய் அவர்கள், அங்குள்ளக் குன்றின் மீது ஏறி நின்று பார்க்கிறார். வியந்து போகிறார். அங்கிருக்கும் சிவாலயம், காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலை ஒத்திருக் கிறது. ஏற்கனவே, 1890இல் பனைமலைக் கோயிலின் சமஸ்கிருதக் கல்வெட்டுகளைப் படித்த, ஆய்வறிஞர் ஹுல்ஷ், சில ஐயங்களை எழுப்பியிருந்தார். இப்போது அவற்றிற்கு விடை கண்டார் ழுவோ துப்ராய். காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலைக் கட்டிய பல்லவ மன்னன் இராஜ சிம்மன்தான், பனைமலைக் கோயிலையும் கட்டியிருக்கிறான். பிரெஞ்சுப் பேராசிரியரின் ஆய்வு, பனைமலை தாளகிரீசுவரர்க் கோயிலையும், அங்குள்ள ஓவியத்தையும் வெளியுலகுக்குக் கொண்டு வந்தது.
பனைமலைக் கோயிலின் வடக்கு சிற்றாலயத்தில், இடம்பெற்றுள்ள ஓவியம் அழகானது. மகுடம் தரித்தத் தலைக்கு மேல் வண்ணக் குடை, ஒரு கால் தரையில் ஊன்றியிருக்க மற்றொரு காலை மடித்து தலையை சாய்த்து, அழகிய அணிகலன் களுடன் காட்சித் தருகிறாள் உமையம்மை.  (இவ்வோவியம் பல்லவனின் அரசியாகிய அரங்க பதாகை என்போரும்…